Aktualności

Klauzula informacyjna

Kategorie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest toBETON Mateusz Wełmiński z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Urzędnicza 36/10 Kraków 30-051
NIP: 6762155299 REGON: 122628132
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania ofert handlowych będących odpowiedzią
na kierowane przez Panią/Pana zapytania, w celu wykonania umowy, w celu realizacji przez Administratora Danych
obowiązków prawnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b oraz c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu przygotowania oferty, w celu wykonania umowy oraz w celach
marketingowych będą pracownicy, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi
techniczne, podwykonawcy, przewoźnicy, kurierzy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji przez ADO obowiązków prawnych, będą pracownicy,
współpracownicy ADO, jak również podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać
udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie w celu wykonania umowy i
tylko gdy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oferty, w celu zawarcia lub wykonania umowy
oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres potrzebny do
opracowania i przedstawienia oferty albo wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a. Po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
b. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych;
c. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub
rachunkowych);
d. Umożliwienia archiwizacji wszelkich ustaleń technicznych i innych, powziętych w trakcie opracowywania ofert jak
też w trakcie czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy;
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu, na podstawie uzasadnionego interesu
prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku;
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty oraz
wykonania umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Wpis dodany przez: toBETON